MIBD-920 - 西野翔2015年番号 西野翔 デジタルリマス

MIBD-920 - 西野翔2015年番号 西野翔 デジタルリマス

若未有脓者,即定不长。咳嗽加紫菀二两、细辛一两、款冬花一两、桂心三两、增鱼汁二升。

扁鹊云∶杏仁不可久服,令人目盲,眉发落,动一切宿病。 又方昆布二两,洗切如指大,醋渍含咽,汁尽愈。

其颈脉动,时咳,阴股间寒,足胫肿腹乃大,其水已成也。每食讫,以手摩面及腹,令津液通流。

 凡皮虚实之,应主于肺大肠。从痛至不痛,从不痛至痛止。

黄帝云∶有六趾四距玄鸡白头及野鸟死不伸足爪,此种食之害人。卷二十三痔漏方\九漏第一治瘰漏,始发于颈有根,初苦痛,令人寒热。

短气不得语,灸天井百壮,穴在肘后两筋间。独肝、牛肉食之杀人。

Leave a Reply